فریلنسر – Freelancer

بهترین راه آموختن عمل است، و بدترین راه تدریس، صحبت کردن.

«پروفسور پال هالموس»


 
فریلنسر

مقدمه
فریلنسرها افراد ماهر یا متخصصی هستند که به‌طور مستقل و آزاد فعالیت می‌کنند. فریلنسرها به هیچ نوع بنگاه اقتصادی، سازمان دولتی و یا غیر انتفاعی وابسته نیستند. به‌طور کلی می‌توانیم ایشان را در گروه افراد خود اشتغال جامعه قرار دهیم و در این مورد بخصوص، فرد خوداشتغال از فناوری‌های روز مانند رایانه و اینترنت برای انجام وظایف شغلی خود بهره می‌برد که ادامه خواندن فریلنسر – Freelancer